Startsida

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

 

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.


Viktigt!

Angående fiberinstallationer

Affärsverken påtalar vikten av att fastighetsägare svarar i telefon efter 1 april. Det kan vara Affärsverkens personal som vill göra hembesök för att planera fiberinstallationen i fastigheten. Det uppringande numret är ett mobilnummer.

Information vad som gäller för fastighetsägare som vill koppla in sitt vatten och sin avloppsbrunn innan entreprenaden är godkänd

1.     Skicka in en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till byggnadsnämnden. Blankett finns under Karlskrona Kommuns hemsida. Sök efter ”bygglov” i sökrutan. Obs! Avser ni att söka bygglov för att bygga nytt badrum ex. vis räcker det med att i denna ansökan även tala om att anmälan avser även indragning av kommunalt vatten och avlopp. Då räcker det med en ansökan.

2.     Föreningen skall även göra en gemensam ansökan till Karlskrona VA för att få ansluta vårt nät till kommunens nät.

3.     När ni fått denna ansökan godkänd kan ni starta förberedelser för att dra in ert vatten och avlopp in i huset. Nedan beskrivs hur långt förberedelserna kan göras innan entreprenaden är godkänd.

4.     Ingen anslutning får göras mot pumpstationens inkommande självfallsledning. Det är den 110 mm ledning som entreprenören har förlagt medelst en 30 graders böj och ett påmonterat 110 mm plaströr snett uppåt mot markytan.

5.     Dricksvattenledningen med dim. 32 mm får heller inte anslutas in mot huset.

6.     Vad fastighetsägaren kan och får göra är då att lämna en anslutningsgrop c: a 1,5 m från brunnen och dra in nya ledningar och även fiber om ni så vill in i huset och göra klart den installation så långt som möjligt.

7.     Då har ni förberett så långt det går innan den slutliga inkopplingen kan ske och ni kan bli anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet.

8.     Samma sak gäller elinstallation mellan elskåp och brunn. Är det något fel på pumpbrunnen som konstateras innan entreprenadens slut kan det innebära att elinstallationen får göras om.

9.     Om ni har några andra frågor går det bra att gå in på vår hemsida och under fliken frågor och svar och där skicka in dina frågor, så svarar vi så snart som möjligt på dessa.


 

Älmby fortsätter med sin schakt och sättning av pumpstationer mellan Konungshamn och Blaklycke.  Detta kommer att ta några veckor i anspråk. Därefter kvarstår efterjusteringar med bl. a. provtryckning av dricksvattenledningar. Denna provtryckning kan inte äga rum förrän Svanhalla – Sibbaboda har fått sin sträcka godkänd. Dricksvattnet skall också få godkända värden från labbet i Lyckeby innan vi får börja ansluta oss.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd skall vara inlämnad till Samhälls-byggnadsförvaltningen innan arbetena med att koppla in kommunalt VA på den egna fastigheten påbörjas. Information om tillvägagångssätt för detta återkommer vi med inom kort.

Att tänka på när elinstallationen skall utföras på er fastighet och vad som ingår i den summa som elföretagen har lämnat pris på. Se längre ner på denna sida vilka som lämnat pris på installationer inklusive moms.

OBJEKT:  Installation av villapumpstation typ SKT

Beskrivning:

Elinstallationen omfattar installation av en villapumpstation typ SKT.

Nedanstående är vad som ingår i elinstallatörens lämnade pris.

Uppsättning av elskåp tillhörande villapumpstationen. Fastighetsägaren levererar elskåp. Upphandlat separat av föreningen.

50 mm kabelrör med slät insida och huvudledning 5×6 mm2  (max 20 m) ingår och förlägges mellan mätarskåp och pumpstationens elskåp. Rör och kablage (5 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 + RK 6 mm2) ingår och förlägges mellan elskåpet och pumpstationen, max 7 m mellan brunn och tillhörande elskåp.

Skyddsutjämningsledare 6 mm2 ansluts mellan elskåp och pumpanslutning i pumpstationen.

Installation, i drifttagning och avprovning ingår.

Förutsättningar:

I lämnat pris från elinstallatörerna ingår 20 m huvudledning och rör med slät insida samt eventuella kabelskydd mellan elskåp och mätarskåp.

Ert befintliga mätarskåp måste uppfylla gällande krav för att ansluta ytterligare ledning.

Schakt ingår ej.

 

Längst ner under fliken Dokument finns nu bl. a  blanketter med förslag hur man säger upp sitt fiberavtal med IP-Only som inte har levererat vad dom lovade under sin kontraktstid på 2 år. Er kontraktstid på 2 år måste ha gått ut innan ni skickar in er uppsägning till IP-Only.

För att vara ute i god tid när det gäller elinstallationsarbeten och rör-installationer läggs på denna hemsida ut de som visat intresse av att utföra installationer i denna förening. Elfirmor har lämnat ett fast pris inkl. moms för att koppla in fastighetens pumpstation och elskåp till fastighetsägarens mätarskåp.

Prisbilden ligger runt 8 000- till strax över 9 000 kr inkl. moms. Sedan går det att få rotavdrag med 30 % på arbetskostnaden vilket medför ytterligare lägre kostnader.

Kan också finnas behov av att få hjälp med ytterligare elinstallationer inom fastigheten ex.vis nytt badrum och då är det bra om detta går att synka ihop och planeras.

Följande installatörer har visat sitt intresse enligt nedan:

Kalmar tel. 0480-45 64 60, samarbete även med Karlskronakontoret


Mattias Ivarsson mobil 0732-06 00 91, Otto Maxon mobil 0732-06 00 93


Elexperten i Karlskrona

Jörgen Andersson mobil 0721-56 01 60, Tel. 0455-61 55 05


Vi utgår från Jämjö! Thomas Olsson 0708-36 77 42, Per Svensson 0708-36 77 40, Patrik Lindoffsson 0708-36 77 41


Följande rörinstallatör har visat sitt intresse enligt nedan:


En tidplan för projektet finns upplagd under Dokumentfliken och protokollet från startmötet ligger under Mötesprotokoll fliken.

Kontakt med kommunen är tagen och förhandlingarna är slutförda med vilken summa de går in med till vår förening på grund av dimensionsförändringar  av ledningar och ventiler för att klara vidare VA-anslutningar. Avtalet mellan vår förening och kommunen är är undertecknat av båda parter.

Alla nyttjanderättsavtal med berörda markägare är påskrivna. Ett stort tack från styrelsen till alla berörda markägare som låter oss gå över deras ägor för att alla fastigheter i området skall ha en möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten o avlopp.

12:6 samråd från länsstyrelsen där huvudledningarna för vatten och avlopp är  planerade att förläggas är klart.  Svar från Länsstyrelsen har inkommit till oss där vi fick ett positivt svar. Naturligtvis finns det i utlåtande vissa restriktioner som skall följas men detta ser föreningen inte som något problem.

Inför utlåtandet har Länsstyrelsen bland annat varit ute och undersökt 3 olika områden som består av känslig natur inom djur och växtriket. De var positiva till vår ledningssträckning där vi tagit dessa 3 områden i beaktande i projekteringen.

Vissa sträckor får det inte grävas i under augusti och september och de stora ekar som finns i området där ledningarna skall fram fanns rekommendationer att dessa ekar skulle skyddas så att den befintliga vegetationen som växer under och omkring dessa ekar sågas ner. Ekar far illa av när andra träd växer upp i deras trädkronor.

Rekommendationen var att respektive markägare tar kontakt med länsstyrelsen för att komma överens om markägaren själv skall röja och få ersättning från länsstyrelsen eller låta länsstyrelsen utföra det i egen regi.

Våra områdesansvariga ställer upp och besvarar eventuella frågor från er fastighetsägare om ni har några specifika frågor.