Startsida

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

 

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.

 

Nu är det dags för medlemsmöte i  Jämjö Folkets Hus för

Långenabben-Björkenäs VA ekonomiska förening

 Datum: 2019-02-05

Tid: 19:00

Varmt Välkomna

Agendan skickas ut till medlemmarna via mail och brev.

 Ett antal entreprenörer håller nu på att räkna på vårt område och sista dag för inlämning av anbud är satt till 15 januari 2019.

När anbuden inkommit och utvärderats tar vi kontakt med kommunen efter som de är inblandade dimensionsmässigt för försörja fler än vår förening. Detta innebär att de skall stå för en del av det anbud som vi väljer.

Alla nyttjanderättsavtal med berörda markägare är nu påskrivna. Ett stort tack från styrelsen till alla berörda markägare som låter oss gå över deras ägor för att alla fastigheter i området skall ha en möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten o avlopp.

WSP är klar med projekteringen och granskning av deras handlingar är gjorda.

Utvärdering för inköp av elskåp är klar och en leverantör av dessa är utsedd.

12:6 samråd från länsstyrelsen där huvudledningarna för vatten och avlopp är planerade att förläggas är klart.  Svar från Länsstyrelsen har inkommit till oss där vi fick ett positivt svar. Naturligtvis finns det i utlåtande vissa restriktioner som skall följas men detta ser föreningen inte som något problem.

Inför utlåtandet har Länsstyrelsen bland annat varit ute och undersökt 3 olika områden som består av känslig natur inom djur och växtriket. De var positiva till vår ledningssträckning där vi tagit dessa 3 områden i beaktande i projekteringen.

Vissa sträckor får det inte grävas i under augusti och september och de stora ekar som finns i området där ledningarna skall fram fanns rekommendationer att dessa ekar skulle skyddas så att den befintliga vegetationen som växer under och omkring dessa ekar sågas ner. Ekar far illa av när andra träd växer upp i deras trädkronor.

Rekommendationen var att respektive markägare tar kontakt med länsstyrelsen för att komma överens om markägaren själv skall röja och få ersättning från länsstyrelsen eller låta länsstyrelsen utföra det i egen regi.

Våra områdesansvariga ställer upp och besvarar eventuella frågor från er fastighetsägare om ni har några specifika frågor.

Vi är nu 128 fastighetsägare som är medlemmar i föreningen. 5 st. fastigheter har tillkommit i sommar. Vi avvaktar nu att föreningarna i Svanhalla och Sibbaboda skall komma igång med sitt VA. De är lite försenade p. g. a. att deras ledningssträckor har blivit justerade av olika orsaker.

När vi får klartecken från kommunen att starta kommer vi att kalla till ett medlemsmöte i början av februari 2019, där vi kan redovisa tidplaner och kostnader för projektet.  Vid detta medlemsmöte informeras det om när insatserna för respektive fastighet senast skall vara inbetald .

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisdagen den 29 januari i Torhamns Bygdegård.