Startsida

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.

VA-föreningen Långenabben-Björkenäs är nu nerlagd och behöver ni kontakta någon angående ert VA på er fastighet skall ni kontakta Karlskrona kommun (vattenverket) för att få svar på era frågor. Kontaktperson är Johan Georgsson på tel. 0455-303380.

Denna hemsida kommer att finnas kvar fram tills 31 dec 2021.

 

Påminnelse till er som kopplat in er anläggning till kommunens avloppsledning.

Ni som missat eller glömt att skicka in kontrollplanen på utförd elinstallation anmodas att göra detta omgående. Kommunen kräver att denna handling skall  lämnas in när avloppsanläggningen är inkopplad och är i drift.

Blanketten (kontroll före i drifttagning_Kkrona) fylls i av er el entreprenör som ni anlitat och skickas till johan.georgsson@karlskrona.se.  Glöm heller inte att el entreprenören skall skicka med sitt auktorisationsbevis på att han är behörig att utföra sådana jobb.

Kontroll före idrifttagning_KKrona

Med ovanstående kontrollhandling intygar er el-entreprenör att utfört arbete följer Elsäkerhetsverkets lagar och förordningar.

De fastigheter som inte inkommer med detta intyg kommer kommunen att utföra en besiktning där elinstallation och montage av övrig utrustning kontrolleras och upprätta ett besiktningsprotokoll som fastighetsägaren själv blir ansvarig för.

Information om hur vi skall gå till väga vid akuta fel på vår avloppsanläggning eller dricksvattenförsörjning.

Om det blir ett fel i pumpstationen lyser den röda lampan på elskåpet. I första hand kan ni kontrollera strömförsörjningen i elskåpet genom att öppna detta och se till att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut. Vipporna står  då i nedfällt läge. Dessa återställs genom att återställa dessa till uppfällt läge.

Går pumpen kontinuerligt och aldrig stoppar betyder detta att det är ett stopp  i ledningssystemet. För att pumpen inte skall går varm och överhettas, bryt spänningen till pumpen genom att slå av brytaren längst upp till vänster.

Beredskapspersonal skall då tillkallas för att åtgärda de eventuella fel som uppkommit. Detta görs genom att ringa ett journummer i Karlskrona kommun. Dagtid under ordinarie arbetstid ringer ni 0455 303237. Under dygnets övriga timmar kopplas detta telefonnummer vidare till SOS 112 som tar kontakt med berört beredskapsområde angående din anmälan.

Samma sak gäller dricksvattenförsörjningen.

Innan ni får påbörja inkopplingen måste ni ha sökt bygglov hos miljö och samhällsbyggnads-förvaltningen. Information hur ni söker bygglov (om ni redan inte gjort detta) finns längre ner på startsidan under rubriken ”Sökväg på nätet efter denna blankett” och fått tillbaka startbesked för er fastighet. En kontrollplan kommer också tillbaka tillsammans med startbeskedet.

När arbetena är klara skall ovanstående kontrollplan skickas in till Miljö & Hälsa ifyllda av entreprenör och byggherren (fastighetsägaren).

 

Nedan redovisas tillverkarens monteringsanvisning och principskisser. Kontroll före idrifttagning_Kkrona ersätter bifogat dokument Riktlinjer och krav för elinstallation av villapumpstation som endast bifogas som en information till elektriker- och rörinstallatörer. 

LPS2000E_Monteringsanvisning-villa-och-fritidshus-avloppspumpstation

Principskiss SKT

Riktlinjer och krav för elinstallation av villapumpstation

Bifogar även dokumenten ABVA och VA-taxor.

ABVA

VA-taxa

 

Information om den provtagning som pågår på vårt dricksvatten som vi har i våra nya ledningar

Karlskrona kommun övertar ansvaret för fortsatt provtagning på vattenledningsnätet.

Skicka in en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till byggnadsnämnden. 

Sökväg på nätet efter denna blankett.

För att få koppla in sig måste man göra en ”Anmälan om bygglovspliktig åtgärd”

Det gör man enligt följande: Gå in på länken nedan

https://www.karlskrona.se/Bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/

Därefter gå in på kommunalt vatten och avlopp och klicka på

Läs mer om kommunalt vatten o avlopp

Vidare till    Nyanslutningar till kommunala vatten- och avloppsnätet

Gå sedan vidare till pkt. 3   Anmälan till bygglovsavdelningen

Klicka på     Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Vidare till kommunal VA-anslutning

Klicka på       Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd               (brunmarkerad)

Kommer då till den blankett som skall fyllas i digitalt. Alla * märkta rader skall fyllas i. När detta är klart tryck på Skicka-knappen i slutet av blanketten. Klart med ansökan.

Efter några dagar kommer ett startbesked från kommunen med en kontrollplan som skall fyllas i tillsammans med rörinstallatören samt en situationsplan där fastighetsägaren skall rita in brunnen och ledningarna.

Dessa dokument skall sedan gå i retur till bygglovsavdelningen när arbetet på den egna fastigheten är slutfört.

Karlskrona VA, kundtjänst skall även meddelas för installation av vattenmätare.

Föreningen kommer också att lämna in en komplett medlemsförteckning med tillkommande abonnenter som har varit med i projektet till kommunen när allt är färdigt och godkänt. Gäller som en gemensam anmälan för att få koppla in sig mot Karlskrona VA.

OBJEKT:  Installation av villapumpstation typ SKT

Beskrivning:

Elinstallationen omfattar installation av en villapumpstation typ SKT.

Nedanstående är vad som ingår i elinstallatörens lämnade pris.

Uppsättning av elskåp tillhörande villapumpstationen. Fastighetsägaren levererar elskåp. Upphandlat separat av föreningen.

50 mm kabelrör med slät insida och huvudledning 5×6 mm2  (max 20 m) ingår och förlägges mellan mätarskåp och pumpstationens elskåp. Rör och kablage (5 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 + RK 6 mm2) ingår och förlägges mellan elskåpet och pumpstationen, max 7 m mellan brunn och tillhörande elskåp.

Skyddsutjämningsledare 6 mm2 ansluts mellan elskåp och pumpanslutning i pumpstationen.

Installation, i drifttagning och avprovning ingår.

Förutsättningar:

I lämnat pris från elinstallatörerna ingår 20 m huvudledning och rör med slät insida samt eventuella kabelskydd mellan elskåp och mätarskåp.

Ert befintliga mätarskåp måste uppfylla gällande krav för att ansluta ytterligare ledning.

Schakt ingår ej.

För att vara ute i god tid när det gäller elinstallationsarbeten och rör-installationer läggs på denna hemsida ut de som visat intresse av att utföra installationer i denna förening. Elfirmor har lämnat ett fast pris inkl. moms för att koppla in fastighetens pumpstation och elskåp till fastighetsägarens mätarskåp.

Prisbilden ligger runt 8 000- till strax över 9 000 kr inkl. moms. Sedan går det att få rotavdrag med 30 % på arbetskostnaden vilket medför ytterligare lägre kostnader.

Kan också finnas behov av att få hjälp med ytterligare elinstallationer inom fastigheten ex.vis nytt badrum och då är det bra om detta går att synka ihop och planeras.

Följande installatörer har visat sitt intresse enligt nedan:

Kalmar tel. 0480-45 64 60, samarbete även med Karlskronakontoret


Mattias Ivarsson mobil 0732-06 00 91, Otto Maxon mobil 0732-06 00 93


Elexperten i Karlskrona

Jörgen Andersson mobil 0721-56 01 60, Tel. 0455-61 55 05


Vi utgår från Jämjö! Thomas Olsson 0708-36 77 42, Per Svensson 0708-36 77 40, Patrik Lindoffsson 0708-36 77 41


Följande rörinstallatör har visat sitt intresse enligt nedan: