Startsida

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

 

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.

3 st. anbud har kommit in till oss på vår schakt och lednings-entreprenad.

Efter utvärdering och förhandlingar har vi nu utsett den entreprenör som skall  se till att vi kommer att få kommunalt vatten och avlopp till våra fastigheter inom föreningen.

Det är Älmby Entreprenad AB som utsetts och fått förtroendet att utföra detta jobb.

Tilldelningsbeslut är utskickade till inblandade parter.

Beställningsskrivelse/kontrakt kommer vi inte att signera förrän alla medlemspengar är inbetalade senast den 15 mars.

Viktigt att alla medlemmar betalar in sin insats  på 150 000 kr som meddelades på medlemsmötet den 5/2. De som endast har obebyggda tomter betalar en mindre summa som beräknas utifrån det antagna anbudet som bestäms innan fakturautskick.

Startmöte kommer att hållas den 20 mars om alla kriterier är uppfyllda. Sedan är projektet igång.

En tidplan kommer att upprättas där markägare, entreprenör och föreningen kommer överens om arbetenas uppläggning inom byggtiden.

Protokoll från styrelse- och medlemsmötet är nu upplagt på hemsidan.

Kontakt med kommunen är tagen och förhandlingarna är slutförda med vilken summa de går in med till vår förening på grund av dimensionsförändringar  av ledningar och ventiler för att klara vidare VA-anslutningar.

Alla nyttjanderättsavtal med berörda markägare är påskrivna. Ett stort tack från styrelsen till alla berörda markägare som låter oss gå över deras ägor för att alla fastigheter i området skall ha en möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten o avlopp.

Utvärdering för inköp av elskåp är klar och en leverantör av dessa är utsedd. Beställning av dessa skåp görs när alla medlemmar har betalat in sin avgift.

12:6 samråd från länsstyrelsen där huvudledningarna för vatten och avlopp är  planerade att förläggas är klart.  Svar från Länsstyrelsen har inkommit till oss där vi fick ett positivt svar. Naturligtvis finns det i utlåtande vissa restriktioner som skall följas men detta ser föreningen inte som något problem.

Inför utlåtandet har Länsstyrelsen bland annat varit ute och undersökt 3 olika områden som består av känslig natur inom djur och växtriket. De var positiva till vår ledningssträckning där vi tagit dessa 3 områden i beaktande i projekteringen.

Vissa sträckor får det inte grävas i under augusti och september och de stora ekar som finns i området där ledningarna skall fram fanns rekommendationer att dessa ekar skulle skyddas så att den befintliga vegetationen som växer under och omkring dessa ekar sågas ner. Ekar far illa av när andra träd växer upp i deras trädkronor.

Rekommendationen var att respektive markägare tar kontakt med länsstyrelsen för att komma överens om markägaren själv skall röja och få ersättning från länsstyrelsen eller låta länsstyrelsen utföra det i egen regi.

Våra områdesansvariga ställer upp och besvarar eventuella frågor från er fastighetsägare om ni har några specifika frågor.