Startsida

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

 

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.

 

Information om inkoppling av fastigheters avlopp och dricksvatten till det kommunala nätet.

En mer detaljerad information mailas ut till alla medlemmar och abonnenter.

Den 20 oktober genomfördes den slutbesiktning vi länge väntat på. Orsaken till den långa väntan har varit att dricksvattenproverna inte har blivit godkända förrän nu av Karlskrona VA.

Besiktningsmannen godkände entreprenaden med endast ett fåtal kvarstående anmärkningar att åtgärda av entreprenören Älmby.

Vi har haft ett antal förbesiktningar (3 st.) och efter dessa har entreprenören hunnit åtgärda de flesta anmärkningarna.

Detta innebär att vi nu kan koppla in våra fastigheter till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet.

Från och med måndagen den 26 oktober är det tillåtet att påbörja inkopplingen.

Innan ni får påbörja inkopplingen måste ni ha sökt bygglov hos miljö och samhällsbyggnads-förvaltningen. Information hur ni söker bygglov (om ni redan inte gjort detta) finns längre ner på startsidan under rubriken ”Sökväg på nätet efter denna blankett” och fått tillbaka startbesked för er fastighet. En kontrollplan kommer också tillbaka tillsammans med startbeskedet.

När arbetena är klara skall ovanstående kontrollplan skickas in till Miljö & Hälsa ifyllda av entreprenör och byggherren (fastighetsägaren).

Samtidigt skall blanketten (kontroll före idrifttagning_Kkrona) fyllas i av er el entreprenör som ni anlitat och skickas till gunnar-petersson@outlook.com som sammanställer dessa och levererar dessa till ansvariga på Karlskrona VA.

Kontroll före idrifttagning_KKrona

Med ovanstående kontrollhandling intygar er el-entreprenör att utfört arbete följer Elsäkerhetsverkets lagar och förordningar.

De fastigheter som inte inkommer med detta intyg där kommer kommunen att utföra en besiktning där elinstallation och montage av övrig utrustning kontrolleras och upprätta ett besiktningsprotokoll som fastighetsägaren själv blir ansvarig för.

Nedan redovisas tillverkarens monteringsanvisning och principskisser. Kontroll före idrifttagning_Kkrona ersätter bifogat dokument Riktlinjer och krav för elinstallation av villapumpstation som endast bifogas som en information till elektriker- och rörinstallatörer. 

LPS2000E_Monteringsanvisning-villa-och-fritidshus-avloppspumpstation

Principskiss SKT

Riktlinjer och krav för elinstallation av villapumpstation

Bifogar även dokumenten ABVA och VA-taxor.

ABVA

VA-taxa

 

Information om den provtagning som pågår på vårt dricksvatten som vi har i våra nya ledningar

Efter vårt tillstånd att få koppla in oss gäller fortsatt spolning tills nytt besked kommer.

Karlskrona kommun övertar ansvar för fortsatt provtagning på vattenledningsnätet.

Viktig information om den ordinarie slamtömningen som utförs nu i höst av Affärsverken på era fastigheter

Många i vår VA-förening har under sommarperioden och nu när hösten närmar sig fått  brev om att slamtömning kommer att utföras på er fastighet. Planerar ni att koppla in avloppet nu i höst måste man personligen ringa in till kundservice på Affärsverken på Tel. 0455-78300 för att tala om att ni vill vänta med den ordinarie slamtömningen och istället ringa in och anmäla sluttömning till Affärsverken när detta blir aktuellt. Föreningen  har varit i kontakt med ansvarig på Affärsverken angående ovanstående så att alla i föreningen får samma behandling när ni ringer in.

OBS! Detta gäller inte för de fastigheter som väntar till våren att koppla in sig.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelsen 2019_rev 1 Bilaga 1

Viktig information angående nöjdförklaringar mm.

Vi har ännu inte fått in samtliga nöjdförklaringar av våra medlemmar och abonnenter. Det är viktigt att ni skickar in era nöjdförklaringar med eventuella noteringar på de brister ni anser finns inom er fastighet för att besiktningsmannen skall kunna göra sin slutbedömning i den kommande slutbesiktningen.

Bifogar en nöjdförklaringsblankett och en blankett för kontroll före idrifttagning som er elinstallatör skall fylla i och lämna in enligt  den anvisning som finns på denna blankett.

Nöjdförklaring mall

Kontroll före i drifttagning mall

1.     Skicka in en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till byggnadsnämnden. Blankett finns under Karlskrona Kommuns hemsida. Sök efter ”bygglov” i sökrutan. Obs! Avser ni att söka bygglov för att bygga nytt badrum ex. vis räcker det med att i denna ansökan även tala om att anmälan avser även indragning av kommunalt vatten och avlopp. Då räcker det med en ansökan.

Sökväg på nätet efter denna blankett.

För att få koppla in sig måste man göra en ”Anmälan om bygglovspliktig åtgärd”

Det gör man enligt följande: Gå in på länken nedan

https://www.karlskrona.se/Bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/

Därefter gå in på kommunalt vatten och avlopp och klicka på

Läs mer om kommunalt vatten o avlopp

Vidare till    Nyanslutningar till kommunala vatten- och avloppsnätet

Gå sedan vidare till pkt. 3   Anmälan till bygglovsavdelningen

Klicka på     Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Vidare till kommunal VA-anslutning

Klicka på       Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd               (brunmarkerad)

Kommer då till den blankett som skall fyllas i digitalt. Alla * märkta rader skall fyllas i. När detta är klart tryck på Skicka-knappen i slutet av blanketten. Klart med ansökan.

Efter några dagar kommer ett startbesked från kommunen med en kontrollplan som skall fyllas i tillsammans med rörinstallatören samt en situationsplan där fastighetsägaren skall rita in brunnen och ledningarna.

Dessa dokument skall sedan gå i retur till bygglovsavdelningen när arbetet på den egna fastigheten är slutfört.

Karlskrona VA, kundtjänst skall även meddelas för installation av vattenmätare.

Föreningen kommer också att lämna in en komplett medlemsförteckning med tillkommande abonnenter som har varit med i projektet till kommunen när allt är färdigt och godkänt. Gäller som en gemensam anmälan för att få koppla in sig mot Karlskrona VA.

2.     Föreningen skall även göra en gemensam ansökan till Karlskrona VA för att få ansluta vårt nät till kommunens nät.

 

OBJEKT:  Installation av villapumpstation typ SKT

Beskrivning:

Elinstallationen omfattar installation av en villapumpstation typ SKT.

Nedanstående är vad som ingår i elinstallatörens lämnade pris.

Uppsättning av elskåp tillhörande villapumpstationen. Fastighetsägaren levererar elskåp. Upphandlat separat av föreningen.

50 mm kabelrör med slät insida och huvudledning 5×6 mm2  (max 20 m) ingår och förlägges mellan mätarskåp och pumpstationens elskåp. Rör och kablage (5 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 + RK 6 mm2) ingår och förlägges mellan elskåpet och pumpstationen, max 7 m mellan brunn och tillhörande elskåp.

Skyddsutjämningsledare 6 mm2 ansluts mellan elskåp och pumpanslutning i pumpstationen.

Installation, i drifttagning och avprovning ingår.

Förutsättningar:

I lämnat pris från elinstallatörerna ingår 20 m huvudledning och rör med slät insida samt eventuella kabelskydd mellan elskåp och mätarskåp.

Ert befintliga mätarskåp måste uppfylla gällande krav för att ansluta ytterligare ledning.

Schakt ingår ej.

Längst ner under fliken Dokument finns nu bl. a  blanketter med förslag hur man säger upp sitt fiberavtal med IP-Only som inte har levererat vad dom lovade under sin kontraktstid på 2 år. Er kontraktstid på 2 år måste ha gått ut innan ni skickar in er uppsägning till IP-Only.

För att vara ute i god tid när det gäller elinstallationsarbeten och rör-installationer läggs på denna hemsida ut de som visat intresse av att utföra installationer i denna förening. Elfirmor har lämnat ett fast pris inkl. moms för att koppla in fastighetens pumpstation och elskåp till fastighetsägarens mätarskåp.

Prisbilden ligger runt 8 000- till strax över 9 000 kr inkl. moms. Sedan går det att få rotavdrag med 30 % på arbetskostnaden vilket medför ytterligare lägre kostnader.

Kan också finnas behov av att få hjälp med ytterligare elinstallationer inom fastigheten ex.vis nytt badrum och då är det bra om detta går att synka ihop och planeras.

Följande installatörer har visat sitt intresse enligt nedan:

Kalmar tel. 0480-45 64 60, samarbete även med Karlskronakontoret


Mattias Ivarsson mobil 0732-06 00 91, Otto Maxon mobil 0732-06 00 93


Elexperten i Karlskrona

Jörgen Andersson mobil 0721-56 01 60, Tel. 0455-61 55 05


Vi utgår från Jämjö! Thomas Olsson 0708-36 77 42, Per Svensson 0708-36 77 40, Patrik Lindoffsson 0708-36 77 41


Följande rörinstallatör har visat sitt intresse enligt nedan: