Startsida

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge

 

Välkomna till Långenabben – Björkenäs VA-förenings hemsida.

Information om den provtagning som pågår på vårt dricksvatten som vi har i våra nya ledningar

Vi är nu inne i vecka 38 och den provtagning som utfördes i fredags förra veckan har vi  nu fått in resultatet på. Provtagningar har utförts i  Blaklycke , Konungshamn, Bredäng och Björkenäs. Utfallet blev följande:

Blaklycke 890 cfu/ml

Gamla affären i Konungshamn 400 cfu/ml

Bredäng 740 cfu/ml

Björkenäs 1400 cfu/ml

Förklaring till ovanstående värden

Antal mikroorganismer ger en allmän uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckage av ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Parametern indikerar påverkan från vatten eller jord, oftast utan fekalt ursprung. Om antalet är mindre än 100 cfu per ml bedöms vattnet som tjänligt medan 100 cfu per ml eller mer ger bedömningen tjänligt med anmärkning.

Vårt dricksvatten är alltså godkänt fram till Konungshamn medan sträckorna efter upp mot Blaklycke och Björkenäs inte har acceptabla värden.

För godkännande krävs det två efter varandra godkända värden på hela sträckan under 100 cfu/ml.

Vecka 37 sammankallade styrelsens arbetsgrupp Älmby och Karlskrona vattenverk för att ha en dialog hur vi tillsammans skall arbeta för att komma till godkända resultat snabbast möjligt.

Provtagningen utökas nu from fredag den 11/9 till 4 provtagningsställen. De ordinarie provpunkterna Björkenäs och Blaklycke samt 2 provpunkter längre upp mot Björkenäs och Blaklycke för att ringa in de förhöjda värden som är uppmätta för närvarande. Sammanlagt har vi nu fått ner värden från föregående vecka.

Viktig information om den ordinarie slamtömningen som utförs nu i höst av Affärsverken på era fastigheter

Många i vår VA-förening har under sommarperioden och nu när hösten närmar sig fått  brev om att slamtömning kommer att utföras på er fastighet. Planerar ni att koppla in avloppet nu i höst måste man personligen ringa in till kundservice på Affärsverken på Tel. 0455-78300 för att tala om att ni vill vänta med den ordinarie slamtömningen och istället ringa in och anmäla sluttömning till Affärsverken när detta blir aktuellt. Föreningen  har varit i kontakt med ansvarig på Affärsverken angående ovanstående så att alla i föreningen får samma behandling när ni ringer in.

OBS! Detta gäller inte för de fastigheter som väntar till våren att koppla in sig.

Tidpunkt för inkoppling

Tidpunkten  när vi kan börja koppla in oss till kommunens nät hänger på när vi kan få godkända värden på dricksvattnet i de nya ledningarna. Spolning av ledningarna pågår och varje vecka tas nya vattenprover vilka entreprenören hanterar. En klorering av ledningarna har även utförts men inte gett önskat resultat. Vi får hoppas att nu när temperaturen sjunker blir det lättare att få till ett bra och godkänt vatten. Det är tyvärr inget vi kan påverka mer än att ligga på entreprenören och ha täta kontakter med Karlskrona VA.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelsen 2019_rev 1 Bilaga 1

 

Viktig information angående nöjdförklaringar mm.

Vi har ännu inte fått in samtliga nöjdförklaringar av våra medlemmar och abonnenter. Det är viktigt att ni skickar in era nöjdförklaringar med eventuella noteringar på de brister ni anser finns inom er fastighet för att besiktningsmannen skall kunna göra sin slutbedömning i den kommande slutbesiktningen.

Bifogar en nöjdförklaringsblankett och en blankett för kontroll före idrifttagning som er elinstallatör skall fylla i och lämna in enligt  den anvisning som finns på denna blankett.

Nöjdförklaring mall

Kontroll före i drifttagning mall

Övrig information

Med anledning av att Älmby snart är färdiga med VA-entreprenaden Långenabben-Björkenäs vill vi påpeka följande.

Provtagning pågår för att få godkända värden på dricksvattnet i våra nya ledningar. Ännu har vi inte uppnått detta  och någon slutbesiktning blir det inte förrän vi har godkända värden.

Älmby går på semester V 28 men kommer att fortsätta med provtagningsprogrammet under hela semestern. Spolning av ledningar pågår hela perioden.

OBS! Under alla förhållande får ingen anslutna egna ledningar till dricksvattenslangen som sticker upp vid pumpbrunnen p. g. a. av att detta medför att bakterier kan komma in i ledningarna på det viset och försena våra inkopplingar till det kommunala nätet.

  • Inget schaktarbete får påbörjas invid brunnen förrän slutbesiktning är klar och godkänd samt VA har gett sitt medgivande
  • Vill ni påbörja schakt in mot huset får ingen schakt förekomma med en omkrets på 2 m kring brunnen
  • Grundvattennivån är fortfarande hög vilket kan få pumpbrunnen att flytta sig  i sidled eller uppåt. Inträffar detta så är det fastighetsägarens ansvar om det har schaktats upp kring brunnen.

Hoppas att ni kan ha tålamod med detta förfarande när vi nu är så nära målet.

Vi går ut med ett meddelande till er när klartecken ges för att installationerna på era fastigheter kan påbörjas.


1.     Skicka in en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till byggnadsnämnden. Blankett finns under Karlskrona Kommuns hemsida. Sök efter ”bygglov” i sökrutan. Obs! Avser ni att söka bygglov för att bygga nytt badrum ex. vis räcker det med att i denna ansökan även tala om att anmälan avser även indragning av kommunalt vatten och avlopp. Då räcker det med en ansökan.

Sökväg på nätet efter denna blankett.

För att få koppla in sig måste man göra en ”Anmälan om bygglovspliktig åtgärd”

Det gör man enligt följande: Gå in på länken nedan

https://www.karlskrona.se/Bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/

Därefter gå in på kommunalt vatten och avlopp och klicka på

Läs mer om kommunalt vatten o avlopp

Vidare till    Nyanslutningar till kommunala vatten- och avloppsnätet

Gå sedan vidare till pkt. 3   Anmälan till bygglovsavdelningen

Klicka på     Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Vidare till kommunal VA-anslutning

Klicka på       Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd               (brunmarkerad)

Kommer då till den blankett som skall fyllas i digitalt. Alla * märkta rader skall fyllas i. När detta är klart tryck på Skicka-knappen i slutet av blanketten. Klart med ansökan.

Efter några dagar kommer ett startbesked från kommunen med en kontrollplan som skall fyllas i tillsammans med rörinstallatören samt en situationsplan där fastighetsägaren skall rita in brunnen och ledningarna.

Dessa dokument skall sedan gå i retur till bygglovsavdelningen när arbetet på den egna fastigheten är slutfört.

Karlskrona VA, kundtjänst skall även meddelas för installation av vattenmätare.

Föreningen kommer också att lämna in en komplett medlemsförteckning med tillkommande abonnenter som har varit med i projektet till kommunen när allt är färdigt och godkänt. Gäller som en gemensam anmälan för att få koppla in sig mot Karlskrona VA.

2.     Föreningen skall även göra en gemensam ansökan till Karlskrona VA för att få ansluta vårt nät till kommunens nät.

3.    . Nedan beskrivs hur långt förberedelserna kan göras innan entreprenaden är godkänd och slutbesiktigad.

4.     Ingen anslutning får göras mot pumpstationens inkommande självfallsledning. Det är den 110 mm ledning som entreprenören har förlagt medelst en 30 graders böj och ett påmonterat 110 mm plaströr snett uppåt mot markytan.

5.     Dricksvattenledningen med dim. 32 mm får heller inte anslutas in mot huset.

6.     Vad fastighetsägaren kan och får göra är då att lämna en anslutningsgrop c: a 1,5 m från brunnen och dra in nya ledningar och även fiber om ni så vill in i huset och göra klart den installation så långt som möjligt.

7.     Då har ni förberett er så långt det går innan den slutliga inkopplingen kan ske och ni kan bli anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet.

8.     Samma sak gäller elinstallation mellan elskåp och brunn. Är det något fel på pumpbrunnen som konstateras innan entreprenadens slut och besiktigad kan det innebära att elinstallationen får göras om.

9.     Om ni har några andra frågor går det bra att gå in på vår hemsida och under fliken frågor och svar och där skicka in dina frågor, så svarar vi så snart som möjligt på dessa.


Älmby fortsätter med återställningar, provtryckningar och rengöring av huvudledningar. Samtliga pumpar är monterade i brunnarna. Områdesansvariga har varit med och kontrollerat brunnarna.  Kvarstår att ta vattenprover och få godkända värden. Detta kommer att ta några veckor i anspråk. En förbesiktning har gjorts på sträckan Sibbaboda-Björkenäs gällande ledningssträckor, brunnar och ventiler den 19 maj. Nästa förbesiktning  kommer att utförs den 5 juni mellan Konungshamn och Blaklycke.

Svanhalla – Sibbaboda har fått sin sträcka godkänd. Deras dricksvatten har  fått godkända  värden från labbet i Lyckeby Ledningarna har också provtryckts med godkänt resultat.

Älmby har påbörjat fyllning av vatten i huvudledningsnätet mellan Sibbaboda och Björkenäs samt från Konungshamn och upp till Blaklycke. Rensning av dessa huvudledningar samt provtryckning är på gång.


Att tänka på när elinstallationen skall utföras på er fastighet och vad som ingår i den summa som elföretagen har lämnat pris på. Se längre ner på denna sida vilka som lämnat pris på installationer inklusive moms.

OBJEKT:  Installation av villapumpstation typ SKT

Beskrivning:

Elinstallationen omfattar installation av en villapumpstation typ SKT.

Nedanstående är vad som ingår i elinstallatörens lämnade pris.

Uppsättning av elskåp tillhörande villapumpstationen. Fastighetsägaren levererar elskåp. Upphandlat separat av föreningen.

50 mm kabelrör med slät insida och huvudledning 5×6 mm2  (max 20 m) ingår och förlägges mellan mätarskåp och pumpstationens elskåp. Rör och kablage (5 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 + RK 6 mm2) ingår och förlägges mellan elskåpet och pumpstationen, max 7 m mellan brunn och tillhörande elskåp.

Skyddsutjämningsledare 6 mm2 ansluts mellan elskåp och pumpanslutning i pumpstationen.

Installation, i drifttagning och avprovning ingår.

Förutsättningar:

I lämnat pris från elinstallatörerna ingår 20 m huvudledning och rör med slät insida samt eventuella kabelskydd mellan elskåp och mätarskåp.

Ert befintliga mätarskåp måste uppfylla gällande krav för att ansluta ytterligare ledning.

Schakt ingår ej.

 

Längst ner under fliken Dokument finns nu bl. a  blanketter med förslag hur man säger upp sitt fiberavtal med IP-Only som inte har levererat vad dom lovade under sin kontraktstid på 2 år. Er kontraktstid på 2 år måste ha gått ut innan ni skickar in er uppsägning till IP-Only.

För att vara ute i god tid när det gäller elinstallationsarbeten och rör-installationer läggs på denna hemsida ut de som visat intresse av att utföra installationer i denna förening. Elfirmor har lämnat ett fast pris inkl. moms för att koppla in fastighetens pumpstation och elskåp till fastighetsägarens mätarskåp.

Prisbilden ligger runt 8 000- till strax över 9 000 kr inkl. moms. Sedan går det att få rotavdrag med 30 % på arbetskostnaden vilket medför ytterligare lägre kostnader.

Kan också finnas behov av att få hjälp med ytterligare elinstallationer inom fastigheten ex.vis nytt badrum och då är det bra om detta går att synka ihop och planeras.

Följande installatörer har visat sitt intresse enligt nedan:

Kalmar tel. 0480-45 64 60, samarbete även med Karlskronakontoret


Mattias Ivarsson mobil 0732-06 00 91, Otto Maxon mobil 0732-06 00 93


Elexperten i Karlskrona

Jörgen Andersson mobil 0721-56 01 60, Tel. 0455-61 55 05


Vi utgår från Jämjö! Thomas Olsson 0708-36 77 42, Per Svensson 0708-36 77 40, Patrik Lindoffsson 0708-36 77 41


Följande rörinstallatör har visat sitt intresse enligt nedan: